Wydarzyło się w przeszłości

Nie mamy zapisanych wydarzeń z

04 marca

Jan z Ludziska

Jan z Ludziska Jan z Ludziska Praca własna

Jan z Ludziska (około 1400-1450) doktoryzowany w Padwie (1433 r.) profesor Akademii Krakowskiej, lekarz i humanista. Wielki obrońca chłopów i prekursor humanizmu w Polsce, autor traktatu "O wychowaniu".

 

W dokumentach Akademii Krakowskiej zapisano, że w 1418 rozpoczął studia na wydziale artium (sztuk wyzwolonych). Rok później ukończył pierwszą część nauk i uzyskał tytuł bakałarza, a w 1422 roku otrzymał stopień mistrza artium (czyli magistra sztuk wyzwolonych) i tym samym skończył studia w Akademii Krakowskiej.

Jan z Ludziska

Po skończeniu studiów Jan z Ludziska pozostał w Krakowie. Wiemy, że w roku 1428 był rektorem szkoły parafialnej w Kazimierzu pod Krakowem oraz pisarzem miejskim. Właśnie z powodu piastowania tej drugiej funkcji jego imię zostało zapisane w księgach miejskich. Wiemy, że Jan z Ludziska nie zakończył edukacji na ukończeniu Akademii Krakowskiej lecz kontynuował studia na Uniwersytecie w Padwie we Włoszech. Tam też 9 marca 1433 roku otrzymał dyplom doktorski z medycyny. W Padwie przechowywany jest dokument nadania Janowi z Ludziska stopnia doktora. Możemy w nim przeczytać (oczywiście jeśli ktoś zna łacinę), że nauczycielami (promotorami) Jana z Ludziska byli słynni w XV wieku profesorowie medycyny. Traktaty medyczne jednego z nich, a recepty drugiego trafiały aż do Polski. W dalszych latach Jan z Ludziska powrócił do Polski i pracował jako profesor medycyny na Akademii Krakowskiej.

Życiorys Jana z Ludziska jest niekompletny. Nie znamy daty jego urodzin ani śmierci, nie wiemy kim byli rodzice, kto dbał o jego wykształcenie i płacił za edukację w kraju i za granicą. Nie wiemy, czy założył rodzinę, czy może był duchownym, nie znamy jego dokonań w dziedzinie medycyny. Mimo to imię Jana z Ludziska jest wymieniane w wielu podręcznikach i książkach historycznych.

W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej znajduje się stara księga oprawiona w deski powleczone czerwoną skórą. Ślady wskazują, że skóra ozdobiona była niegdyś ornamentami wykonanymi rylcem, a księga zamykana była metalowymi klamrami. Cała, licząca 156 stron, księga została napisana ręcznie w języku łacińskim. Składa się z dwóch części: Pierwsza zawiera 74 teksty: około 50 mów pochodzenia włoskiego, listy autorstwa humanistów włoskich oraz inne drobne utwory (np. wierszowane sentencje powszechnie znane w średniowieczu). Ta część jest pisana w dwóch kolumnach, jednym charakterem pisma. Druga część księgi pisana jest przez całą szerokość kart, prawdopodobnie tą samą ręką co poprzednia i zawiera osiem pełnych mów uniwersyteckich powstałych w środowisku krakowskim. Są to w kolejności: Pochwała wymowy, mowa skierowana do króla Władysława Warneńczyka, mowa skierowana do króla Kazimierza Jagiellończyka, rozpoczęta mowa skierowana do papieża (dalej wolna kartka pozostawiona na dokończenie tej mowy), mowa na przyjęcie arcybiskupa gnieźnieńskiego, mowa na przyjęcie biskupa płockiego, dwie mowy do poselstwa bazylejskiego, mowa poświęcona pochwale filozofii i zagadnieniom wychowawczym.

Dwie z tych mów (mowa skierowana do króla Kazimierza Jagiellończyka i mowa na powitanie arcybiskupa gnieźnieńskiego) zostały opatrzone informacją, że ich autorem jest Jan z Ludziska. Na podstawie studiów porównawczych historycy uznali, że pozostałe mowy również napisał Jan z Ludziska. Zapis zawiera liczne poprawki na marginesie i w tekście. Pierwsi badacze tego rękopisu uznali, że mowy musiał zanotować w księdze sam Jan z Ludziska. Historycy uznali też, że Jan z Ludziska przepisał własnoręcznie również pierwszą część księgi. Według nich zrobił to podczas pobytu we Włoszech, aby po powrocie do kraju mieć się na czym wzorować przy układaniu własnych mów.

W XV wieku bardzo popularne we Włoszech było wygłaszanie mów okolicznościowych z różnych okazji. Duchowni, profesorowie, albo inni wykształceni ludzie popisywali się swoimi umiejętnościami oratorskimi podczas ślubów, pogrzebów, uroczystości uniwersyteckich albo kościelnych. Przygotowywano też mowy na powitanie lub pożegnanie znamienitych gości a także mowy skierowane do wracających z wojen żołnierzy. W szkołach uczono retoryki (czyli sztuki wymowy), przepisywano też podręczniki wymowy i zbiory mów starożytnych mówców. Utalentowani mówcy potrafili zainteresować słuchaczy, wytłumaczyć im ważne zagadnienia, przekonać do własnych poglądów. Kiedy jednak mówca nie był zbyt zdolny, to przepisywał często niezrozumiałe teksty dawnych autorów, a jego mowy trwające czasem dwie i trzy godziny, musiały być torturą dla słuchaczy. Mowy napisane przez Jana z Ludziska wskazują, że był on bardzo mądrym człowiekiem, a jego poglądy wyprzedzały epokę, w której żył. Dlatego też został nazwany "pionierem polskiego Odrodzenia". W zachowanych mowach Jana z Ludziska możemy znaleźć pochwałę nauki oraz słowa zachęty, aby Polacy poświęcali się zdobywaniu wiedzy i poznawaniu świata. W mowie przygotowanej na powitanie króla Kazimierza Jagiellończyka autor wspaniale mówił o Polsce, jako kraju ludzi rycerskich. W tej samej mowie wziął w obronę uciskany stan chłopski i prosząc króla, aby ten usunął niewolę chłopską, wygłosił niezmiernie ważne słowa, że: "natura stworzyła wszystkich ludzi wolnymi".

W tamtych czasach nikomu z bogatych i wykształconych ludzi nie przychodziło do głowy, że chłopi bardzo ciężko pracują i są wykorzystywani przez swoich panów. Historycy przypuszczają, że Jan z Ludziska urodził się w rodzinie chłopskiej, dlatego znał i przejmował się ciężkim losem chłopów. W drugiej połowie XX wieku naukowcy porównali charakter pisma osoby, która przepisała zawartość księgi oprawionej w czerwoną skórę z innymi rękopisami, na których wyraźnie zostało zapisane, że przepisywał je Jan z Ludziska. W wyniku porównań okazało się, że rękopis zawierający 50 włoskich mów okolicznościowych i mowy autorstwa Jana z Ludziska nie był przepisywany jego ręką (Bojarski, 1973) Można więc uznać, że twierdzenie, iż Jan z Ludziska przepisał we Włoszech 50 mów okolicznościowych nie jest prawdą. Odnaleziono w Polsce i za granicą cztery interesujące rękopisy pisane ręką Jana z Ludziska. Na podstawie ich analizy M. Markowski doszedł do wniosku, że Jan z Ludziska prowadził "szeroko zakrojoną akcję kopiowania traktatów matematycznych i astronomicznych". Wśród przepisanych prac są dzieła profesorów Uniwersytetu Paryskiego, zawierające tablice astronomiczne do badania wzajemnego położenia planet. Jan z Ludziska nie ograniczał się do przepisywania prac, ale również prowadził własną działalność piśmienniczą. Polegała ona na pisaniu komentarzy i not wyjaśniających tekst - w tamtych czasach była to jedna z głównych form twórczości literackiej. Bardzo ważne jest, że przy kilku tablicach opisujących ruchy planet Jan z Ludziska dodał przeliczenia odnoszące się do południka na którym leży Kraków i do położenia Torunia. Wskazuje to po pierwsze na wysoki poziom astronomii w Krakowie, a po drugie prowokuje przypuszczenia, że Jan z Ludziska, zanim trafił na studia do Krakowa, mógł zdobywać wiedzę w Toruniu. Toruńska szkoła miejska przy kościele św. Jana stała na dość wysokim poziomie i uczono w niej astronomii oraz przepisywano traktaty astronomiczne. Oprócz traktatów astronomicznych Jan z Ludziska przepisywał i opatrywał komentarzami dzieła dotyczące matematyki i optyki, przykładem może być nota o kwadraturze koła.

Markowski wnioskuje, że skoro Jan z Ludziska przepisywał wspomniane dzieła (niektóre kilkakrotnie), to służyły mu one do prowadzenia wykładów z astronomii, matematyki i optyki, więc był profesorem katedry matematyki i astronomii Uniwersytetu Krakowskiego. W dokumentach uniwersyteckich nie zachowały się dowody na poparcie tej tezy, jednak przyjemnie jest myśleć, że patron naszej Szkoły miał wkład w rozwój astronomii na Akademii Krakowskiej, która pół wieku później wykształciła Mikołaja Kopernika.

Fragment powitania wygłoszonego przez Jana z Ludziska witającgo króla Kazimierza Jagiellończyka przybywającego do Akademii Krakowskiej:

Znakomici panowie, ojcowie, magistrzy i doktorowie!

Wśród rozważań nad tym, jak bym mógł najodpowiedniej rozpocząć mowę stosownie do godności i przyjęcia najjaśniejszego władcy i pana, pana Kazimierza, wielkiego księcia Litwy i obecnego elekta Królestwa Polski, tak jak tego żądają zwyczaje religii, obyczaj ojczysty i prawa przyjaźni, jak by złożyć gratulacje przybywającemu nowemu zwierzchnikowi, czego zdajecie się i wy ode mnie dopraszać wyrazami twarzy i obliczami swymi, i skierowanymi na mnie oczyma - długo i usilnie rozmyślałem nad ułożeniem takiej mowy i rozumiem, że jest to ponad siły nie tylko mego szczupłego talentu, ale także ponad możność najznakomitszego mówcy. Bo jaki zasób słów albo powaga pisma mogłyby dość ozdobnie i dość godnie wymienić pochwały tego przesławnego księcia? Lecz żeby nie doznał najmniejszego uszczerbku chwały, on, któremu się zdarzyło urodzić szlachetnie, wychować znakomicie i żyć w blaskach, sądzę, że by mi musiało to być wzięte za błąd, gdybym milczeniem pominął tak szczególne ozdoby człowieka. Choć mu nie przyniosę wielkiego blasku sławy i rozgłosu, to przynajmniej nie zaniecham go chwalić w jego wieku męskim, bo ozdobiony jest osobistą godnością i zaletami i jaśnieje wielkością chwały własnej, co nie wymaga niczyich mów zaszczytnych. [...]

Przechodzę do tego, co jest twoją własnością, co przypisujesz sobie prawem swym jako szczególną cnotę: do twej sprawiedliwości, o której tym bardziej zachodzi potrzeba dłuższego mówienia, że wszystkie niemal ludy ją znają. Tę sprawiedliwość, którą kierowałeś się wobec na pewno najukochańszego ci narodu litewskiego, podziwiam, wysławiam i, w jakich zdołam, pochwałach wynoszę do nieba. Bo jeśli zwrócisz uwagę, że szczególna powinność z tej cnoty płynąca (o czym powiem) polega na zachowywaniu państw i utrzymywaniu społeczności ludzkiej, nad co nic nie może być pomyślane bardziej boskiego lub Bogu milszego, tyleś około tego okazał troski, umiłowań i pracy w twym młodym wieku, żeś dawał wyroki tylko słusznie, należycie i sprawiedliwie, gdyż służyłeś zawsze korzyści i pożytkowi tych, którym przewodziłeś, nie dopuściłeś do niewoli mieszkańców tej ziemi i do straty wolności chrześcijan. Nigdy nie zapomnę o twojej trosce i nieskazitelności w wymierzaniu sprawiedliwości, o sławie i chwale, jaką masz w ojczyźnie, bo kto zawsze zdąża do trudów dla chwały ojczyzny i pożytków państwa, od ojczyzny w nagrodę dostaje sławę i rozgłos, nad co doprawdy nie może być żadna nagroda stosowniejsza, żadna godniejsza, żadna bardziej pożądana. [...]

Twoja więc dostojność w sprawowaniu urzędów, nieskazitelność, łagodność, troska i dzielność w ochranianiu państwa każą nam być dobrej myśli, radować się ogromnie i gratulować sobie tego - i to każą tak, że kochamy, szanujemy i miłujemy człowieka boskiego, temu Królestwu jakby z nieba zesłanego, ojca, rządcę i kierownika, którego najdostojniejsze cnoty, życie nieskazitelne, obowiązki najchwalebniejsze sławić będzie rozgłos wszystkich śmiertelnych, uwielbiony będziesz jako dostępny w wysłuchiwaniu, szybki w rozstrzyganiu, pilny w zadośćuczynieniu, bystry w rozprawianiu. Więc łatwo ci będzie zrozumieć, jak wielkiej doznaliśmy radości, kiedyśmy dostali ciebie na króla naszego i rządcę Królestwa za roztropną radą wszystkich - wojska, szlachty i możnych Królestwa. Do czasu kryłeś się z myślą przyjęcia królestwa1 i wymieniało się innych znakomitych książąt2, którzy byli godni rządzenia w tym Królestwie Polskim, jednak za wspólną zgodą, gdy się wszyscy za tym wypowiedzieli, postanowili uprzejmie ofiarować koronę Królestwa temu, który był ponad innych bardziej znany i znaczący jako prawowierny i prawdziwy następca po ojcu, a nadto jako ten, który nad innymi górował prawością, wiernością, łagodnością, gotowością przyszłego zreformowania państwa, który by zniweczył fałsz możnych, co osłabił tak państwo i wiele mu zaszkodził, oraz usunął niewolę chłopską3, najgorszą plagę z wszystkich nieszczęść, jaka dla ludzi wolnych cięższa jest od wszelkiej kary, który by sprowadził wolność dla chrześcijańskich mieszkańców Królestwa. Bo to jest jasne, że natura stworzyła wszystkich ludzi wolnymi. Gdy przeto Polacy wejrzeli na przesławne oblicza twoich przodków, a potem na czyny szczęśliwie dokonane przez nich w sprawiedliwej wojnie i pokoju, wreszcie na to twoje we wszystkim wiążące nad sobą panowanie i zapowiedziane zreformowanie państwa - jednocześnie wydało się wszystkim słuszne, by tobie jednemu oddać Królestwo Polskie i powierzyć nasze życie. [...]

Wg wyd. Wybór mów staropolskich, oprac. B. Nadolski, Wrocław 1961, s. 23-24, 27-30; przedruk w: Zrozumieć średniowiecze, oprac. R. Mazurkiewicz, Tarnów 1994

Jan z Ludziska jest patronem Szkoły Podstawowej w Ludzisku

Ostatnio zmieniany niedziela, 18 wrzesień 2016 07:18

Skomentuj

492 komentarzy

 • gamedevsu

  napisane przez gamedevsu

  czwartek, 04 marzec 2021 10:52

  Игровые 2D-движки для разработки компьютерных игр
  Игровые 2D-движки для разработки своих компьютерных игр на разные платформы, типа Linux, iPad, Android, Sony PlayStation 5 и т.д.
  http://gamedev.su/
  Создавать игры

  Raportuj
 • gamedevsu

  napisane przez gamedevsu

  czwartek, 04 marzec 2021 05:05

  Игровые 3D-движки для разработки компьютерных игр
  Игровые 2D-движки для разработки своих компьютерных игр на разные платформы, типа Mac OSX, iPhone, Android, PlayStation 5 и т.д.
  http://gamedev.su/
  Конструкторы игр

  Raportuj
 • RafaelNom

  napisane przez RafaelNom

  środa, 03 marzec 2021 18:26

  Video webcam privat sex chat

  Raportuj
 • rugcup

  napisane przez rugcup

  środa, 03 marzec 2021 12:44

  Создание больших игр на консоли

  Ресурс о разработке игр: гейммейкеры, движки, пособия по созданию игр и т.д.
  Разработка 3D игр
  https://gcup.ru/

  Raportuj
 • rugcup

  napisane przez rugcup

  środa, 03 marzec 2021 05:56

  Создание 2D игр на консоли

  Ресурс о игровой индустрии: гейммейкеры, движки, пособия по программированию и т.д.
  DirectX
  https://gcup.ru/

  Raportuj
 • ThomasCoord

  napisane przez ThomasCoord

  wtorek, 02 marzec 2021 22:20

  Best online gambling casino in India http://rp777s10.vip/en/home - Online Gaming Website: Play & Win Real Money Games, India's Best Gambling App - RoyalPalace>>>
  complete casino online

  Raportuj
 • StCub

  napisane przez StCub

  wtorek, 02 marzec 2021 20:12

  Remonty łazienek w Jekaterynburgu

  Raportuj
 • gfaqru

  napisane przez gfaqru

  wtorek, 02 marzec 2021 11:56

  Самый большой игровой портал для - обсуждения PC-игр!
  Это самый большойигровой портал, на котором можно найти нужную вам инфу по 3D-играм. Разные games: PC, с консолей, с игровых автоматов и разных жанров - от платформеров до jRPG.
  Секреты
  http://gfaq.ru/

  Raportuj
 • romhckinru

  napisane przez romhckinru

  wtorek, 02 marzec 2021 02:22

  Русское сообщество ромхакеров

  На сайте российского сообщества ромхакеров вы сможете узнавать релизы переводов консольных игр, мод-хаков, специальных редакторов для перевода или модификации игр. А также на форуме можно спросить совет у опытных ромхакеров о том, как русифицировать или модифицировать ROM-файлы для игровых приставок типа Nintando, SMD, Super Famicom, PlayStation и т.д.

  Русская версия
  http://romhacking.ru/

  Raportuj
 • Konstantuseye

  napisane przez Konstantuseye

  wtorek, 02 marzec 2021 02:04

  удалите,пожалуйста! .

  Raportuj
 • casino-androidNep

  napisane przez casino-androidNep

  wtorek, 02 marzec 2021 00:30

  Добрый день!

  В материалах данного поста мы хотели бы познакомить вас с проектом Промокод casino-android.ru. Приложение казино на андроид представляет собой казино с упрощенной системой вывода денег.

  Площадка была разработана в 2017 году. С тах пор площадка casino-android.ru балует своих посетителей завлекающим дизайном и крупными выигрышами.

  Для новичков площадка casino-android.ru приготовила много бонусов, с которыми игровой процесс станет одним удовольствием!

  На официальном сайте казино вас ждет множество видов карточных игр, так что любой игрок останется доволен! Независимо от широкого игрового функционала портала скорость открытия страниц остается очень высокой. Функциональность казино остается на высшем уровне! Так например, на сайте казино у пользователя есть возможность бесплатно сыграть в любой из игровых автоматов из представленных в казино.

  На сегоднящний день существует множество вспомогательных ресурсов, которые призваны ознакомить посетителей с функционалом казино казино на андроид. Таким сайтом является портал:скачать казино на андроид. Создатели данного портала изложили игрокам все секреты казино casino-android.ru.

  Любителям ставок казино на андроид казино официальный сайт создало свою букмекерскую контору, которая прекрасно вписывается в общий функционал казино. Для ввода и вывода денег в казино доступно широкое разнообразие платежных систем, что позволит буквально каждому игроку попробовать своих силы в флагмане игровой индустрии. Минимальная сумма вывода всего 15$.

  У компании http://www.casino-android.ru существуют программные продукты на все известные операционные системы, что сделает игру в казино максимально удобным для игроков. Игровой зал сайта казино на андроид регулярно дополняется
  новыми видами игр, которые сделают игру увлекательной и интересной.

  Прекрасные девушки встречают игроков на официальном сайте казино казино на андроид. Если вы любите азартные игры, и не против хорошо провести время в хорошей компании, то компания скачать казино на андроид - это то что вам нужно! Приходите, играйте, побеждайте, а дружный коллектив проекта casino-android.ru сделает ваше время нахождения в казино увлекательным и интересным!

  скачать казино на андроид - попробуй прямо Сейчас!

  Raportuj
 • hdrezzka

  napisane przez hdrezzka

  poniedziałek, 01 marzec 2021 12:43

  Нашел интересный фильм https://hdrezzka.net/138-sled1-252225232524-serija.html
  Кстати, на этом сайте всегда смотрю фильмы, всегда бесплатно и в хорошем качестве, рекомендую добавить в закладки, что бы не потерять!
  [url]https://hdrezzka.net/515-topi1-567-serija.html
  [/url]

  Raportuj
 • Evafmk

  napisane przez Evafmk

  poniedziałek, 01 marzec 2021 11:37

  Med

  Raportuj
 • hdrezzka

  napisane przez hdrezzka

  poniedziałek, 01 marzec 2021 04:34

  Нашел интересный фильм https://hdrezzka.net/12728-bludnyj-syn1-456-serija.html
  Кстати, на этом сайте всегда смотрю фильмы, всегда бесплатно и в хорошем качестве, рекомендую добавить в закладки, что бы не потерять!
  [url]https://hdrezzka.net/686-vanda-vizhn1-678-serija.html
  [/url]

  Raportuj
 • Svetlkyd

  napisane przez Svetlkyd

  niedziela, 28 luty 2021 15:48

  Novyny

  Raportuj
 • Veronaccx

  napisane przez Veronaccx

  sobota, 27 luty 2021 17:10

  urenrjrjkvnm

  Raportuj
 • JeremyGorne

  napisane przez JeremyGorne

  sobota, 27 luty 2021 16:51

  петух
  Игровой портал предложит три варианта регистрации: по телефону, по e-mail, через соцсети и мессенджеры. В зависимости от выбранного типа, необходимо указать требуемые данные. Не забудьте что это развод и обман

  Raportuj
 • muicunited

  napisane przez muicunited

  sobota, 27 luty 2021 12:56

  License your cover songs, for life.
  Mix your style with a proven song and a creative cover can help you break down walls and reach a whole new world of listeners.
  We make it safe and affordable to legally license and distribute cover songs to the most popular music platforms.
  We have NO upfront or annual fee for distributing original music, and you can license covers (FOREVER) for a one-time fee of $9.99 per song.
  You always keep 85% of your net digital revenue and are free to release as much music as you want without worrying about the rising or repeating costs of keeping your catalog available online.


  https://unitedmusic.uk/

  top 100

  Raportuj
 • Serzenz

  napisane przez Serzenz

  sobota, 27 luty 2021 10:56

  coin

  Raportuj
 • muicunited

  napisane przez muicunited

  sobota, 27 luty 2021 05:58

  License your cover songs, for life.
  Mix your style with a proven song and a creative cover can help you break down walls and reach a whole new world of listeners.
  We make it safe and affordable to legally license and distribute cover songs to the most popular music platforms.
  We have NO upfront or annual fee for distributing original music, and you can license covers (FOREVER) for a one-time fee of $9.99 per song.
  You always keep 85% of your net digital revenue and are free to release as much music as you want without worrying about the rising or repeating costs of keeping your catalog available online.


  https://unitedmusic.uk/

  mechanical license and cover song

  Raportuj
 • akrilvannv

  napisane przez akrilvannv

  sobota, 27 luty 2021 00:36

  покрытие ванны акрилом

  https://vk.com/wall569891639_822

  [url]https://ok.ru/profile/582650232996/statuses/152555214417316
  [/url]

  Raportuj
 • Veronaorh

  napisane przez Veronaorh

  piątek, 26 luty 2021 21:56

  urenrjrjkvnm

  Raportuj
 • akrilvannv
 • modeltopag

  napisane przez modeltopag

  piątek, 26 luty 2021 01:57

  Брачное агентство для девушек, которые желают разместить свою анкету в качестве модели на сайте международных знакомств для заработка.

  модель в брачное агентство

  https://www.modelagency.top/

  Raportuj
 • KevinNak

  napisane przez KevinNak

  piątek, 26 luty 2021 01:00

  Вашему вниманию предполагается продукция прежде предела 160 иностранных и российских изготовителей — на любой привкус и кошелек. Много образов напольных покрытий, коллекций и названий элементарно поражает! Мы предлагаем больше 5 тыщ вариантов напольных покрытий из различных материалов — через пластика предварительно натурального бревна значимых пород.
  напольное покрытие

  Raportuj
 • MSCNob

  napisane przez MSCNob

  czwartek, 25 luty 2021 22:28

  Транспортно-логистическая компания ООО "Азия-Трейдинг" - это товары оптом, доставляемые из Китая и стран Азии для любого вида бизнеса в Росси.

  Raportuj
 • Leonihh

  napisane przez Leonihh

  czwartek, 25 luty 2021 21:47

  urenrjrjkvnm

  Raportuj
 • modeltopag

  napisane przez modeltopag

  czwartek, 25 luty 2021 17:59

  Брачное агентство для девушек, которые желают разместить свою анкету в качестве модели на сайте международных знакомств для заработка.

  международное брачное агентство

  https://www.modelagency.top/

  Raportuj
 • modeltopag

  napisane przez modeltopag

  czwartek, 25 luty 2021 11:46

  Брачное агентство для девушек, которые желают разместить свою анкету в качестве модели на сайте международных знакомств для заработка.

  модель в брачное агентство

  https://www.modelagency.top/

  Raportuj
 • modeltopag

  napisane przez modeltopag

  czwartek, 25 luty 2021 05:54

  Брачное агентство для девушек, которые желают разместить свою анкету в качестве модели на сайте международных знакомств для заработка.

  международное брачное агентство

  https://www.modelagency.top/

  Raportuj
 • Svetlchi

  napisane przez Svetlchi

  czwartek, 25 luty 2021 00:00

  Novyny

  Raportuj
 • hyperfeed

  napisane przez hyperfeed

  środa, 24 luty 2021 17:57

  Без юмора - не смешно

  Лучший альтернативный юмор, аморальные и чёрные шутки. Тупой американский юмор в переводе, а так-же тонкий английский с оттенком арристократии.
  Огромное количество анекдотов, шуток, приколов, мемов, мемасов.
  Лучший сборник бесполезных суперспособностей, коротких шуток и антипикапа.


  Ресурс содержит огромную базу шуток, анекдотов, картинок, пикч, мемов, антипикапа, антишуток, бесполезных суперспособностей, чёрного юмора, аморальных шуток, аморальных и пошлых анекдотов и конечно-же шуточек про "твою мамку". Контент представляет собой либо авторский, либо авторский перевод тупого американского или тонкого английского юмора.
  На сайте можно найти лучшие саркастические шутки и подколы.

  https://hyperfeed.xyz/
  антишутки

  Raportuj
 • hyperfeed

  napisane przez hyperfeed

  środa, 24 luty 2021 06:14

  Без юмора - не смешно

  Лучший альтернативный юмор, аморальные и чёрные шутки. Тупой американский юмор в переводе, а так-же тонкий английский с оттенком арристократии.
  Огромное количество анекдотов, шуток, приколов, мемов, мемасов.
  Лучший сборник бесполезных суперспособностей, коротких шуток и антипикапа.


  Ресурс содержит огромную базу шуток, анекдотов, картинок, пикч, мемов, антипикапа, антишуток, бесполезных суперспособностей, чёрного юмора, аморальных шуток, аморальных и пошлых анекдотов и конечно-же шуточек про "твою мамку". Контент представляет собой либо авторский, либо авторский перевод тупого американского или тонкого английского юмора.
  На сайте можно найти лучшие саркастические шутки и подколы.

  https://hyperfeed.xyz/
  чёрные шутки

  Raportuj
 • pinupkazino

  napisane przez pinupkazino

  wtorek, 23 luty 2021 19:24

  Игровые автоматы и слоты в Украине имеют лицензию только в Pin Up Casino. Играя на деньги на официальном сайте казино вы поймете что аппараты обладают совершенно другой отдачей по сравнению со скриптами!

  Raportuj
 • Evaytk

  napisane przez Evaytk

  wtorek, 23 luty 2021 17:28

  Med

  Raportuj
 • Veronarax

  napisane przez Veronarax

  wtorek, 23 luty 2021 17:26

  Life

  Raportuj
 • maitalkd

  napisane przez maitalkd

  wtorek, 23 luty 2021 13:01


  игровой центр новости
  https://ecogamer.ru/

  Raportuj
 • maitalkt

  napisane przez maitalkt

  wtorek, 23 luty 2021 04:06


  работа от прямых работодателей свежие вакансии
  https://doskarb.ru/

  Raportuj
 • Virgilgob

  napisane przez Virgilgob

  poniedziałek, 22 luty 2021 23:24

  Die Spieler der beach-volleyball Esel myokardialen culazo-fleischig-Anzahl-1-- - volleyball-irene-verasio.

  Raportuj
 • Leonpuk

  napisane przez Leonpuk

  poniedziałek, 22 luty 2021 22:33

  urenrjrjkvnm

  Raportuj
 • Serzjvh

  napisane przez Serzjvh

  poniedziałek, 22 luty 2021 22:33

  coin

  Raportuj
 • Veronafnm

  napisane przez Veronafnm

  poniedziałek, 22 luty 2021 22:33

  urenrjrjkvnm

  Raportuj
 • Viktoribbx

  napisane przez Viktoribbx

  niedziela, 21 luty 2021 21:49

  Cinema

  Raportuj
 • Davidtag

  napisane przez Davidtag

  niedziela, 21 luty 2021 21:49

  coin

  Raportuj
 • Viktoripgj

  napisane przez Viktoripgj

  sobota, 20 luty 2021 23:24

  Cinema

  Raportuj
 • Igorsiv

  napisane przez Igorsiv

  sobota, 20 luty 2021 23:22

  Ukraine

  Raportuj
 • milfdeting
 • investrur

  napisane przez investrur

  sobota, 20 luty 2021 13:17

  Поможем оформить ипотеку, чтобы жить в своей квартире,
  даже с плохой кредитной историей
  По статистике более 58% сделок на рынке жилой недвижимости совершаются с привлечением кредитных средств. При этом наиболее лучшим продуктом в этом является ипотека, потому как обладает самой низкой процентной ставкой.

  Нашими партнерами являются ведущие банки страны. Бесплатно оформим ипотеку при покупке квартиры с нами.
  Новостройки Новосибирска
  https://invest54.ru/

  Raportuj
 • Svetleis

  napisane przez Svetleis

  sobota, 20 luty 2021 09:44

  Novyny

  Raportuj
 • Davidzmu

  napisane przez Davidzmu

  sobota, 20 luty 2021 07:55

  coin

  Raportuj
 • Ilushikzbn

  napisane przez Ilushikzbn

  sobota, 20 luty 2021 07:52

  urenrjrjkvnm

  Raportuj
 • Leonvwo

  napisane przez Leonvwo

  sobota, 20 luty 2021 07:51

  urenrjrjkvnm

  Raportuj
 • investrur

  napisane przez investrur

  sobota, 20 luty 2021 05:45

  Поможем оформить ипотеку, чтобы жить в своей квартире,
  даже с плохой кредитной историей
  По статистике более 58% сделок на рынке жилой недвижимости совершаются с привлечением кредитных средств. При этом наиболее лучшим продуктом в этом является ипотека, потому как обладает самой низкой процентной ставкой.

  Нашими партнерами являются ведущие банки страны. Бесплатно оформим ипотеку при покупке квартиры с нами.
  Новостройки Новосибирска

  https://invest54.ru/Ogni_Sibiri

  Raportuj
 • investrur

  napisane przez investrur

  piątek, 19 luty 2021 23:10

  Поможем оформить ипотеку, чтобы жить в своей квартире,
  даже с плохой кредитной историей
  По статистике более 58% сделок на рынке жилой недвижимости совершаются с привлечением кредитных средств. При этом наиболее лучшим продуктом в этом является ипотека, потому как обладает самой низкой процентной ставкой.

  Нашими партнерами являются ведущие банки страны. Бесплатно оформим ипотеку при покупке квартиры с нами.
  Новостройки Новосибирска

  https://invest54.ru/Ogni_Sibiri

  Raportuj
 • htdrabye

  napisane przez htdrabye

  piątek, 19 luty 2021 16:32

  Что представляет собой сайт Гидра?  Hydra — это известный маркетплейс при помощи которого, можно приобрести целый ряд запрещенных законодательством товары. Пройдя на сайт Гидра вы можете ознакомиться с каталогом. В нем представлены ассоциативы, марихуана и другие курительные смеси, экстази и опиаты. Каждый продавец имеет собственный рейтинг в системе маркетплейса, это необходимо для того, чтобы избежать встречи с мошенниками.  Регистрация на сайте Гидры  Гидра сайт имеет удобную систему регистрации, сам процесс не займет много времени, достаточно придумать пароль, логин, указать действующий е-мейл. По окончании регистрации участник получает удобный личный кабинет. Таким образом, можно добавлять товары в корзину и производить оплату. В Hydra 24 существует техническая поддержка, которая рада помочь и решить конфликтные ситуации с магазинами.

  https://www.hydra-buy.net/

  Raportuj
 • Evahni

  napisane przez Evahni

  piątek, 19 luty 2021 13:29

  Med

  Raportuj
 • Ilushikhvh

  napisane przez Ilushikhvh

  piątek, 19 luty 2021 12:03

  urenrjrjkvnm

  Raportuj
 • Veronakge

  napisane przez Veronakge

  piątek, 19 luty 2021 10:39

  urenrjrjkvnm

  Raportuj
 • Veronaezu

  napisane przez Veronaezu

  piątek, 19 luty 2021 10:34

  Life

  Raportuj
 • htdrabye

  napisane przez htdrabye

  piątek, 19 luty 2021 05:34

  Что представляет собой сайт Гидра?  Hydra — это известный маркетплейс при помощи которого, можно приобрести целый ряд запрещенных законодательством товары. Пройдя на сайт Гидра вы можете ознакомиться с каталогом. В нем представлены ассоциативы, марихуана и другие курительные смеси, экстази и опиаты. Каждый продавец имеет собственный рейтинг в системе маркетплейса, это необходимо для того, чтобы избежать встречи с мошенниками.  Регистрация на сайте Гидры  Гидра сайт имеет удобную систему регистрации, сам процесс не займет много времени, достаточно придумать пароль, логин, указать действующий е-мейл. По окончании регистрации участник получает удобный личный кабинет. Таким образом, можно добавлять товары в корзину и производить оплату. В Hydra 24 существует техническая поддержка, которая рада помочь и решить конфликтные ситуации с магазинами.

  https://www.hydra-buy.net/

  Raportuj
 • Igorfra

  napisane przez Igorfra

  czwartek, 18 luty 2021 16:18

  Ukraine

  Raportuj
 • Alexebt

  napisane przez Alexebt

  czwartek, 18 luty 2021 14:10

  coin

  Raportuj
 • Serzpta

  napisane przez Serzpta

  czwartek, 18 luty 2021 13:11

  coin

  Raportuj
 • Viktoricyb

  napisane przez Viktoricyb

  czwartek, 18 luty 2021 10:32

  Cinema

  Raportuj
 • Sergbca

  napisane przez Sergbca

  środa, 17 luty 2021 23:38

  Novosti

  Raportuj
 • viaplusru

  napisane przez viaplusru

  środa, 17 luty 2021 17:14

  Преимущества нашего магазина
  Скорость. Курьерская доставка по Москве. Доставка по всей России. Наши сотрудники обработают ваш заказ прямо в день покупки. Доставка курьером по г. Москва в течение 24 часов. Мы работаем в выходные и праздники – 7 дней в неделю.
  Удобство. При доставке в регионы, можно отслеживать посылку, используя почтовый индефикатор Почты РФ. Не нужно переплачивать и тратить время на поход в магазин, и стесняться того, что вам необходим данный препарат.
  Полная Анонимность. Доставка наших препаратов является конфиденциальной. Мы уважаем своих клиентов, понимая всю деликатность заказа. Товар доставляется в твердом гофрокоробе без каких либо знаков.

  сиалис купить в москве распродажа
  https://viaplus.ru/

  Raportuj
 • Alexsih

  napisane przez Alexsih

  środa, 17 luty 2021 15:22

  coin

  Raportuj
 • Ivanmau

  napisane przez Ivanmau

  środa, 17 luty 2021 15:02

  news

  Raportuj
 • viashopru

  napisane przez viashopru

  środa, 17 luty 2021 07:01

  Живи полной жизнью – интернет-магазин дженериков Viagra24shop.ru

  Современная жизнь полна неожиданностей и предъявляет высокие требования к людям. Мужчины постоянно находятся в напряжении из-за стрессов на работе, конфликтов в семье, проблем с финансовыми средствами. Добавим сюда еще проблемы со здоровьем, такие как нарушения в гормональной сфере, заболевания мочевыделительной системы, нарушения кровообращения и другие болячки, с которыми совершенно в любом возрасте может столкнуться абсолютно любой юноша или зрелый мужчина.

  Ослабление потенции и нарушение эрекции являются следствием вышеперечисленных факторов. Эти деликатные заболевания могут окончательно сломать представителя сильной половины человечества.

  Как правило, медики выделяют следующие причины слабой потенции: физиологические, внешние и психологические.

  дженерик виагры

  https://viashop24.ru

  Raportuj
 • Svetlanaqox

  napisane przez Svetlanaqox

  środa, 17 luty 2021 03:59

  urenrjrjkvnm

  Raportuj
 • oreshkikupi

  napisane przez oreshkikupi

  środa, 17 luty 2021 02:15

  Ломаете голову что же преподнести любимой, коллегам, начальству или родным? Идеальный вариант это наборы орехов в подарок!

  Прекрасный, универсальный презент — полезный, красивый, ненавязчивый, стильный и необычайно вкусный! Зачастую нам сложно выбрать подходящий подарок: дарить начальнику или девушке что-то дорогостоящее и личное, не всегда уместно. 8 Марта, День Святого Валентина, 23 Февраля, День Рождения, Новый Год - наш подарочный ореховый набор запросто может заменить избитую коробку конфет.

  Стильная аккуратная коробка, наполненная вкуснейшими орешками и сухофруктами, станет оригинальным подарком, способным помочь ощутить вкусы разных стран. Ведь в ней собраны самые разнообразные виды, поставляющиеся из разных краёв света.

  Круглая крафтовая коробочка, разделенная на несколько секций, вмещает вкуснейшие орехи:

  Представитель северных районов, кедровый орех, насыщен необычайным ароматом лесной свежести.
  Восхитительный кешью из Индии, обладает прекрасными вкусовыми качествами. Попробовав его единожды, трудно удержаться в будущем.
  Знакомый нам Грецкий, имеющий чуть терпкий и маслянистый вкус. Это желаемое лакомство, родом из Чили, для детей и взрослых.
  Пекан, с восхитительным вкусом нежности представляет Северную Америку. Приятная сладость и прилив энергии после употребления, делают его особым представителем.
  Известная всем фисташка иранская или калифорнийская, при воспоминании о которой текут слюнки.
  Бразильский, способный стать любимым лакомством, без риска набрать лишние килограммы.
  А может, вы предпочитаете фундук, миндаль, сухофрукты или тайские цукаты? В любом случае, вкус любимых хрустящих лакомств, выбирать вам. Мы с радостью учтём Ваши пожелания. Наполненная подарочная коробка с орехами, обладающая ещё и множеством полезных качеств, будет доставлена Вам лично. Красивое оформление, праздничная ленточка и открытка создадут радостную атмосферу.

  набор из орехов подарочные на 8 марта
  https://kupioreshki.ru/

  Raportuj
 • oreshkikupi

  napisane przez oreshkikupi

  wtorek, 16 luty 2021 16:56

  Ломаете голову что же преподнести любимой, коллегам, начальству или родным? Идеальный вариант это наборы орехов в подарок!

  Прекрасный, универсальный презент — полезный, красивый, ненавязчивый, стильный и необычайно вкусный! Зачастую нам сложно выбрать подходящий подарок: дарить начальнику или девушке что-то дорогостоящее и личное, не всегда уместно. 8 Марта, День Святого Валентина, 23 Февраля, День Рождения, Новый Год - наш подарочный ореховый набор запросто может заменить избитую коробку конфет.

  Стильная аккуратная коробка, наполненная вкуснейшими орешками и сухофруктами, станет оригинальным подарком, способным помочь ощутить вкусы разных стран. Ведь в ней собраны самые разнообразные виды, поставляющиеся из разных краёв света.

  Круглая крафтовая коробочка, разделенная на несколько секций, вмещает вкуснейшие орехи:

  Представитель северных районов, кедровый орех, насыщен необычайным ароматом лесной свежести.
  Восхитительный кешью из Индии, обладает прекрасными вкусовыми качествами. Попробовав его единожды, трудно удержаться в будущем.
  Знакомый нам Грецкий, имеющий чуть терпкий и маслянистый вкус. Это желаемое лакомство, родом из Чили, для детей и взрослых.
  Пекан, с восхитительным вкусом нежности представляет Северную Америку. Приятная сладость и прилив энергии после употребления, делают его особым представителем.
  Известная всем фисташка иранская или калифорнийская, при воспоминании о которой текут слюнки.
  Бразильский, способный стать любимым лакомством, без риска набрать лишние килограммы.
  А может, вы предпочитаете фундук, миндаль, сухофрукты или тайские цукаты? В любом случае, вкус любимых хрустящих лакомств, выбирать вам. Мы с радостью учтём Ваши пожелания. Наполненная подарочная коробка с орехами, обладающая ещё и множеством полезных качеств, будет доставлена Вам лично. Красивое оформление, праздничная ленточка и открытка создадут радостную атмосферу.

  купить подарочный набор орехов
  https://kupioreshki.ru/

  Raportuj
 • Vladimirigc

  napisane przez Vladimirigc

  wtorek, 16 luty 2021 14:14

  удалите,пожалуйста! .

  Raportuj
 • alibazil

  napisane przez alibazil

  wtorek, 16 luty 2021 13:23

  Заработок в сети начинается с того, что новички теряются. Наш сайт поможет тем, кто впервые попал в мир заработка в интернете. Все виды заработка с нуля, а также информаиця для инвестиций, хайпы и многое другое, что поможет выйти на приличный или просто дополнительный доход.
  заработок с нуля

  https://alibazil.best/

  Raportuj
 • Alexlie

  napisane przez Alexlie

  wtorek, 16 luty 2021 11:11

  coin

  Raportuj
 • Svetlanamyn

  napisane przez Svetlanamyn

  wtorek, 16 luty 2021 10:45

  urenrjrjkvnm

  Raportuj
 • Ivanuxc

  napisane przez Ivanuxc

  wtorek, 16 luty 2021 10:23

  news

  Raportuj
 • Konstantusssk

  napisane przez Konstantusssk

  wtorek, 16 luty 2021 09:22

  удалите,пожалуйста! .

  Raportuj
 • alibazil

  napisane przez alibazil

  wtorek, 16 luty 2021 06:19

  Заработок в сети начинается с того, что новички теряются. Наш сайт поможет тем, кто впервые попал в мир заработка в интернете. Все виды заработка с нуля, а также информаиця для инвестиций, хайпы и многое другое, что поможет выйти на приличный или просто дополнительный доход.
  заработок с нуля

  https://alibazil.best/

  Raportuj
 • Alexqmp

  napisane przez Alexqmp

  wtorek, 16 luty 2021 04:47

  coin

  Raportuj
 • alibazil

  napisane przez alibazil

  poniedziałek, 15 luty 2021 23:41

  Заработок в сети начинается с того, что новички теряются. Наш сайт поможет тем, кто впервые попал в мир заработка в интернете. Все виды заработка с нуля, а также информаиця для инвестиций, хайпы и многое другое, что поможет выйти на приличный или просто дополнительный доход.
  заработать новичку

  https://alibazil.best/

  Raportuj
 • Ivanyad

  napisane przez Ivanyad

  poniedziałek, 15 luty 2021 21:34

  news

  Raportuj
 • Roberthierb

  napisane przez Roberthierb

  poniedziałek, 15 luty 2021 17:22

  ничего особенного
  _________________
  Casino lisboa ano novo

  Raportuj
 • lischist

  napisane przez lischist

  poniedziałek, 15 luty 2021 15:57

  Клининг коммерческих, производственных и жилых помещений (офисы, предприятия, многоквартирные дома, коттеджи и другая недвижимость);
  Чистка оборудования (бойлеры, плиты, печи, камины и т.д.);
  Очистка транспортных средств (автобусы, поезда, самолеты и т.д.)
  https://kliningovaya-kompanya-chistiy-lis.ru/
  [url=https://kliningovaya-kompanya-chistiy-lis.ru/]https://kliningovaya-kompanya-chistiy-lis.ru/[/url]

  Raportuj
 • pinupcasinoo

  napisane przez pinupcasinoo

  poniedziałek, 15 luty 2021 14:07

  Игровые автоматы в Украине это [url=https://pin-up-casino999.ru/]Pin Up[/url] Casino, играть можно на деньги, а можно бесплатно. Стабильно выплачивают выигрыши без задержек. РЕКОМЕНДУЮ!

  Raportuj
 • Svetlanaerg

  napisane przez Svetlanaerg

  poniedziałek, 15 luty 2021 13:39

  urenrjrjkvnm

  Raportuj
 • Sergwbs

  napisane przez Sergwbs

  poniedziałek, 15 luty 2021 12:42

  Novosti

  Raportuj
 • lischist

  napisane przez lischist

  poniedziałek, 15 luty 2021 06:10

  Клининг коммерческих, производственных и жилых помещений (офисы, предприятия, многоквартирные дома, коттеджи и другая недвижимость);
  Чистка оборудования (бойлеры, плиты, печи, камины и т.д.);
  Очистка транспортных средств (автобусы, поезда, самолеты и т.д.)
  https://kliningovaya-kompanya-chistiy-lis.ru/
  [url=https://kliningovaya-kompanya-chistiy-lis.ru/]https://kliningovaya-kompanya-chistiy-lis.ru/[/url]

  Raportuj
 • Vladimirkxq

  napisane przez Vladimirkxq

  poniedziałek, 15 luty 2021 01:39

  удалите,пожалуйста! [url=https://spam-rassylka.ru/].[/url]

  Raportuj
 • Evafew

  napisane przez Evafew

  niedziela, 14 luty 2021 22:57

  Med

  Raportuj
 • Konstantusthp

  napisane przez Konstantusthp

  niedziela, 14 luty 2021 19:02

  удалите,пожалуйста! [url=https://1departament.ru/].[/url]

  Raportuj
 • Davidofd

  napisane przez Davidofd

  niedziela, 14 luty 2021 16:21

  coin

  Raportuj
 • Veronapzr

  napisane przez Veronapzr

  niedziela, 14 luty 2021 16:19

  Life

  Raportuj
 • Leonutl

  napisane przez Leonutl

  niedziela, 14 luty 2021 05:57

  urenrjrjkvnm

  Raportuj
 • Svetleod

  napisane przez Svetleod

  niedziela, 14 luty 2021 05:56

  Novyny

  Raportuj
 • Svetlananoy

  napisane przez Svetlananoy

  sobota, 13 luty 2021 19:51

  urenrjrjkvnm

  Raportuj
 • Viktoribpg

  napisane przez Viktoribpg

  sobota, 13 luty 2021 19:11

  Cinema

  Raportuj
 • Konstantuskew

  napisane przez Konstantuskew

  sobota, 13 luty 2021 16:07

  удалите,пожалуйста! [url=https://1departament.ru/].[/url]

  Raportuj
 • luxfilmnet

  napisane przez luxfilmnet

  sobota, 13 luty 2021 07:57

  Сборка популярных онлайн фильмов и сериалов для домашнего просмотра. У нас можно смотреть любые кинофильмы совершенно бесплатно. Огромная фильмотека новинок различного жанра ждет своих зрителей.
  [url=http://luxfilm.net/]смотреть[/url]
  http://luxfilm.net/

  Raportuj
 • Ivanhrs

  napisane przez Ivanhrs

  sobota, 13 luty 2021 07:07

  news

  Raportuj
Początek strony